Accueil myOrientation

Me connaître - Etape 1: J'identifie mes intérêts, points forts et attentes professionnelles

Professions et formations - Etape 2: J’explore le monde des professions et des formations

Qualités requises et conditions d'admission - Etape 3: Je compare mes points forts avec les qualités requises et les conditions d'admission des métiers

Stages - Etape 4: J’explore en détail les métiers qui m’intéressent le plus

Projet professionnel - Etape 5: J’évalue mes résultats et me décide pour une profession ou une formation

Apprentissage - école - Etape 6: Recherche d'une place d'apprentissage et / ou inscription à une école

Préparation - Etape 7: Je me prépare à ma formation en entreprise ou en école

Dossier de travail - Tes résultats

Veuillez patienter...

Préparation de votre dossier myOrientation.

Déconnecté

Votre session de travail est expirée. Vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Veuillez vous connecter à nouveau pour continuer votre session de travail.

Librarist / Librarista AFQ

Libraristas e librarists lavuran en affars da cudeschs u da multimedia. Els vendan cudeschs davart temas differents ed ulteriurs products sco cartas, films, programs da computer u e-readers. Els cusseglian la clientella, cumpran rauba e magasineschan ella.

Lavurs

Librarists lavuran en librarias ed en affars da multimedia cun sortiments differents. En affars cun in sortiment general vendan librarias cudeschs davart tut ils champs scientifics. Per quai ston ellas avair bunas enconuschientschas da la istorgia culturala, da l’art, da la litteratura sco era da tendenzas politicas, socialas e religiusas. Plinavant duessan ellas esser versadas en temas davart hobis, natira, cuschinar e sport. En librarias spezialisadas offran ellas ovras scientificas e cudeschs spezialisads sco era litteratura per studentas e students. Ultra da quai existan affars che vendan sulettamain cudeschs d’uffants, litteratura da lingua estra u guids turistics. En librarias d’internet succeda la vendita online. Antiquariats cumpran e vendan cudeschs duvrads. Era cudeschs custaivels ed antics u stampats che dovran tgira speziala san far part da quest sortiment.

Libraristas cusseglian la clientella. Ellas ston per quai registrar ils basegns dils clients e savair recumandar in product adattà ad els. Quai dumonda enconuschientschas extendidas davart il sortiment. Per ch’ellas sappian s’orientar en la gronda quantitad d’infurmaziuns e novs cudeschs han ellas a disposiziun maschinas da retschertgas en l’internet, bibliografias, catalogs e bancas da datas. Sch’il client u la clienta sa decida per ina cumpra, incasseschan libraristas la summa.

Librarists èn responsablas per l’empustaziun e l’administraziun da la rauba. Suenter la furniziun dals cudeschs controlleschan ellas il scrit da furniziun ed ordineschan el en la dretga gruppa da martganzia. Ultra da quai enconuschan ellas ils princips dal marketing e preschentan en l’affar la rauba da maniera attractiva. Ellas gidan a concepir il sortiment da lur fatschenta e fan attenziun che igl ha adina avunda products en igl affar u en il deposit. Librarists exequeschan era lavurs commerzialas sco per exempel la correspundenza, la contabilitad u fan il quint dals custs.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 14-11-2008

Durada

3 onns resp. 2 onns suenter la matura gimnasiala, la scola media spezialisada u ina furmaziun da basa mercantila

Furmaziun en la pratica

En ina libraria

Furmaziun en scola

En il 1. e 2. onn 2 dis, en il 3. onn 1 di per emna a la scola d’economia e da cader e commerzi a Berna u a la scola d’economia e commerzi a Winterthur

Roms professiunals

 • cussegliaziun e vendita
 • process dal manaschi
 • bibliografia e retschertga
 • objects commerzials
 • litteratura, cultura, scienza
 • tudestg
 • lingua estra (2. lingua naziunala ed englais)
 • economia, politica e societad

Curs ordaifer il manaschi

Emprender ed exercitar a moda pratica la basa professiunala

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentà la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Entrada laterala

"Branchenwissen Buchhandel": 7 moduls en 17 dis cun certificat SBVV / emprendissadi per correspundenza: "Grundwissen Buchhandel", Francfurt

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "librarist / librarista AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada, stgalim superiur
 • La terminaziun d’in 10. onn da scola permetta in’entrada optimala a la furmaziun.
 • La terminaziun d’ina furmaziun da basa commerziala u ina maturitad gimnasiala èn era favuraivlas.
 • Per novizs en il commerzi da cudeschs vegnan purschids ils suandants curs:
  - “Branchenwissen Buchhandel”, set moduls en 17 dis cun certificat SBVV
  - furmaziun a distanza “Grundwissen Buchhandel” a Frankfurt
Pretensiuns
 • interess vi da cudeschs
 • buna furmaziun generala ed interess vi da l’istorgia contemporana
 • plaschair vi dal contact cun la clientella
 • cumportament orientà a la clientella
 • plaschair da far retschertgas
 • bunas enconuschientschas dal tudestg a bucca ed en scrit
 • moda da lavurar exacta
 • buna memoria
 • senn per l’urden
 • buna demananza
 • plaschair vi da la lavur al computer
 • interess vi da lavurs commerzialas

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dal Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV e da scolas professiunalas u spezialisadas

Spezialisaziun

librarists spezialisadas, antiquariat, commerzi intermediar da cudeschs (grossists da cudeschs), represchentaziun da chasas edituras

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: librarist / librarista, spezialist / spezialista da commerzi en detagl, spezialist / spezialista da cumpra, spezialist / spezialista da vendita, spezialist / spezialista da marketing, spezialist / spezialista da medias euv.

Examen professiunal superiur (EPS)

manager da commerzi en detagl diplomà / managera da commerzi en detagl diplomada, manader da la cumpra diplomà / manadra da la cumpra diplomada, manader da la vendita diplomà / manadra da la vendita diplomada, manager da medias diplomà / managera da medias diplomada euv.

Scola spezialisada superiura (SSS)

econom da manaschi diplomà / economa da manaschi diplomada SSS, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada per economia da medias e management da medias euv.

Scola auta spezialisada (SAS)

Bachelor of Science (SAS) en economia da manaschi, Bachelor of Science (SAS) en inschigneria da medias, Bachelor of Science (SAS) en Information Science

Cundiziuns da lavur

Libraristas e librarists lavuran en affars da cudeschs resp. da multimedia, antiquariats, chasas edituras, centers da distribuziun e bibliotecas. Ils temps da lavur sa drizzan tenor ils temps d’avertura da l’affar. Librarists han pussaivladads diversas per furmaziun supplementara en il sectur d’ediziuns, en il commerzi en detagl u en il commerzi mercantil.

Ulteriuras infurmaziuns

Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV
Part. Furmaziun (supplementara)
8034 Turitg
Tel: +41 44 421 36 00
URL: www.sbvv.ch

Revista professiunala:
"Schweizer Buchhandel"orientation.ch