Passer au titre

Spezialist / Spezialista per il dialog cun la clientella AFQ

Spezialistas e spezialists per il dialog cun la clientella AFQ cusseglian ed assistan ils clients en call centers en connex cun differents products e servetschs. Els mainan discurs da vendita, prendan encunter incumbensas, dumondas e reclamaziuns, elavuran quellas u renvieschan ellas a las instanzas responsablas.

Lavurs

Spezialistas e spezialists per il dialog cun la clientella cusseglian ed assistan la clientella en Contact Centers u Customer Care Centers en connex cun differents products e servetschs. Els prendan encunter incumbensas, dumondas e reclamaziuns. Ils servetschs pertutgan per exempel ils process da fatschenta, la vendita ed il support. Els mainan discurs da vendita, fan intervistas e retschertgas. Els discurran cun ils clients davart lur cuntentientscha cun ils products offrids e cun l’interpresa. Per ch’els possian procurar per ruaus e segirtad durant il discurs ed analisar ils problems, communitgeschan els professiunalmain. Differents sistems d’infurmaziun e bancas da datas als pussibiliteschan era da dar infurmaziuns extendidas davart products e da reagir a moda correcta sin objecziuns u critica. Els elavureschan soluziuns adattadas a la clientella e las recumondan. Tut tenor la situaziun respundan els en scrit a las dumondas da la clientella, las elavureschan u las renvieschan a las instanzas responsablas.

Suenter ina desditga han spezialists per il dialog cun la clientella era l'incumbensa da liar il client danovamain a l’interpresa. Els erueschan ils basegns dals clients per chattar la raschun per la desditga ed als persvader da far in nov contract da cumpra. Els contacteschan er anteriurs clients per als infurmar davart novitads ed als persvader danovamain da lur products. Tecnicas d’interrogaziun sistematicas als sustegnan durant l’acquisiziun da novs clients. Quels han grondas spetgas. Per quest motiv sto il discurs esser effizient, cumpetent, persunal ed orientà a la soluziun.

Spezialists per il dialog cun la clientella pon far discurs en la lingua da standard tudestga sco er en in’autra lingua naziunala respectivamain en englais. Els èn capabels d’analisar situaziuns difficilas a moda speditiva, pon dentant era sa distanziar bain en situaziuns da conflict. Quai gartegia grazia a lur fermezzas da communitgar e d’argumentar.

Spezialists per il dialog cun la clientella èn la carta da visita da l’interpresa. En il Customer Care Center lavuran els cun differents instruments tecnics sco era cun applicaziuns e sistems dal manaschi. Els resguardan las prescripziuns davart la protecziun da datas e la segirtad da datas sco era las directivas davart la protecziun da lavur e da la sanadad.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun legala 1-7-2010 (versiun dal 1-1-2021)

Durada

3 onns

Furmaziun en la pratica

En Contact Centers u en Customer Care Centers

Furmaziun en scola

1 di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • Sviluppar l'organisaziun da la lavur e la collavuraziun
 • acquistar clientella
 • colliar clientella
 • sustegnair clientella
 • recuperar clientella
 • utilisaziun da construcziuns da communicaziun e da sistems da sustegniment
 • ordinaziuns e directivas

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "spezialist / spezialista per il dialog cun la clientella AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
Pretensiuns
 • plaschair dal contact cun clients e plaschair da linguas
 • depurtament gentil al telefon
 • fitg buna cumpetenza da communitgar
 • grond dun receptiv
 • eloquenza a bucca ed en scrit
 • flair per linguas estras
 • conscienza per servetschs
 • abilitad da lavurar en ina gruppa
 • forza psichica
 • bun management dal temp
 • plaschair da lavurar cun il computer

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas dal Institut svizzer per la furmaziun d'interprendiders SIU, curs professiunals per il commerzi en detagl da la SEC Svizra

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: Contact Center Supervisor, spezialist / spezialista per manar ina gruppa, spezialist / spezialista da marketing, spezialist / spezialista da vendita,  approfundaziuns en servetsch intern u extern, euv.

Examen professiunal superiur (EPS)

cun diplom federal: expert / experta per dumondas da manar, manader / manadra da communicaziun, manader / manadra da marketing, euv.

Scola spezialisada superiura (SSS)

econom / economa da manaschi SSS, manager / managera da marketing SSS, euv.

Scola auta spezialisada (SAS)

p.ex. Bachelor of Science (SAS) en economia da manaschi

Studi supplementar ad in diplom

p.ex. Certificate of Advanced Studies (CAS) en Digital Customer Experience a la scola auta a Lucerna

Cundiziuns da lavur

Spezialists per il dialog cun la clientella lavuran en Contact Centers u Customer Care Centers d’interpresas da servetschs. Latiers tutgan interpresas da telecommunicaziun, bancas, cumpagnias d’assicuranzas, las VFF, interpresas da medias, Help Desk Services, euv.

La lavur en Contact Centers è pretensiusa e savens hectica. La glieud da professiun sto adina esser al current davart las tecnologias ed ils products.

Suenter la furmaziun da basa pon els surpigliar la rolla da linetrainer e preschentar als collavuraturs nova savida davart process e products. Cun ina furmaziun supplementara correspundenta pon els surpigliar posiziuns da cader.

Ulteriuras infurmaziuns

CallNet.ch
Pfadacher 5
8623 Wetzikon ZH
Tel: 043 488 18 64
URL: www.callnet.chorientation.ch