Passer au titre

Cheramicher / Cheramicra AFQ

Cheramicras e cheramichers s’occupan da la fabricaziun da products cheramics. Els concepeschan e realiseschan purschidas che correspundan als basegns dal martgà. Els dovran differentas tecnicas per dar furma, decorar, dar si glasura u per brischar ils objects. Uschè sa resultan singuls products u fabritgads da seria, p.ex. scadiolas, tagliers e vasas, sco er objects decorativs sco sculpturas u mosaics.

Lavurs

Els exequeschan suandantas lavurs:

Planisaziun e preparaziun
 • rimnar infurmaziuns e documents en connex cun in project, evaluar las infurmaziuns e la realisaziun dals products
 • far skizzas u models a maun u cun agid da software adattada
 • far provas da la furma, decoraziun u dal process da brischar per l’object giavischà
Producziun
 • chattar l’arschula adattada per l’object e giuditgar con material ch’i dovra
 • furmar l’object cun differentas tecnicas, p.ex. cun cular, modellar u dar furma sin la rudella da vaschler
 • dar colur e decorar la surfatscha dals objects, p.ex. cun penel, cun bul u cun folias, cun las qualas i è pussaivel da transponer in maletg
 • surtrair objects cun ina glasura transparenta u da colur
 • brischar ils object cun la dretga tecnica da brischar
 • controllar la qualitad, vesair tocca manglusa e far adattaziuns sche necessari
Preschentaziun
 • crear documents per la preschentaziun dals products
 • preschentar ils products a moda bella ed als fotografar, per exempel per prospects u paginas d’internet
 • preschentar e vender ils products durant exposiziuns, fieras u en galarias

Scolaziun

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

 • En in manaschi da cheramica
 • En ina classa professiunala per cheramica ad ina scola d'art applitgà (scolaziuns a temp cumplain a Berna, Genevra u Vevey)

Furmaziun en scola

1 ½ di per emna a la scola professiunala

Roms professiunals

 • concepir projects
 • realisar projects
 • preschentar e far reclama
 • manar il lavuratori

Curs ordaifer il manaschi

Emprender ed exercitar a moda pratica la basa professiunala

Maturitad professiunala

Fitg bunas prestaziuns da scola permettan da frequentar la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "cheramicher / cheramicra AFQ"
Absolvents ed absolventas d’ina classa spezialisada per cheramica survegnan supplementarmain in diplom da scola.

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola obligatorica terminà
  per las classas spezialisadas a Berna, Genevra e Vevey:
 • enconuschientschas preliminaras en art applitgà (curs creativ preliminar)
 • examen d’admissiun
Pretensiuns
 • senn exprimì per furmas e colurs
 • dun creativ e dun da dissegnar
 • buna imaginaziun dal spazi
 • abilitads da la motorica fina
 • creativitad
 • pazienza e perseveranza

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas per art applitgà sco era da swissceramics, Associaziun cheramica svizra

Scola spezialisada superiura (SSS)

creader / creadra dipl. diplomada SSS en design da products (cun approfundaziun cheramica a l’Ecole supérieure d'arts appliqués a Vevey)

Scola auta spezialisada (SAS)

studis en roms spezialas parentads, p.ex. Bachelor of Arts (SAS) en design da products e design industrial. Tut tenor scola auta spezialisada valan autras cundiziuns d’admissiun.

A l'exteriur

studi da Bachelor e Master a l’Institut für Künstlerische Keramik und Glas (IKKG) der Fachhochschule Koblenz (D)
scolaziun sco maister cheramicher / maistra cheramicra a la Staatliche Fachschule für Keramik in Landshut (D)

Cundiziuns da lavur

Cheramicras e cheramichers lavuran per il solit independentamain en lur agen lavuratori, mintgatant er en in lavuratori da cuminanza. Tut tenor tge product ch’els fan, lavuran els ensemen cun fabritgantas da bischutaria, designers, fluristas u cun architects.

Damai che las persunas professiunalas lavuran per il solit independentamain pretenda quai engaschament persunal, flair iniziativ. Ultra da quai ston els mirar da far enconuschent l’atgna persuna e lur ovras, per exempel sin fieras u exposiziuns. Els pon per exempel er organisar curs d’uffants u per scolas ed uschè far ord lur lavuratori in lieu plain vita. Ulteriuras pussaivladads da lavurar che na pretendan betg ina lavur independenta pon esser en lavuratoris protegids u en la furmaziun da creschids.

Ulteriuras infurmaziuns

Swissceramics
Assoziaziun cheramica svizra
3011 Berna
Tel: +41 32 622 78 16
URL: swissceramics.ch

Scola d'art applitgà Berna e Bienna
3013 Berna
Tel: +41 31 337 03 37
URL: sfgb-b.ch

Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués
1201 Genève
URL: cfparts.ch

Centre d'enseignement Professionnel de Vevey
1800 Vevey
URL: cepv.chorientation.ch