Passer au titre

Farsi:فارسی: اطلاعات درباره‌ی آموزش و حرفه

آیا شما در سوئیس خارجی هستید؟ شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید اینجا اطلاعات مختلفی درباره‌ی اقدامات مهم جهت آموزش ویا ادامه تحصیل کسب نمایید

اطلاعات و لینک‌ها

شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید اینجا اطلاعات زیادی درزمینه پرسش‌هایتان در‌باره‌ی آموزش حرفه و تحصیلات مدرسه‌ای کسب نمایید. اطلاعاتی را که به شما مربوط می‌شوند همراه خود به جلسه‌ی گفتگوی مشاوره‌ی حرفه و تحصیل و مشاوره‌ی کار که در محل سکونت شما برگزار می‌شوند، ببرید
هر اطلاعاتی که شما در این صفحه پیدا می‌کنید دارای یک شماره می‌باشد. شماره‌گزاری برای کلیه زبان‌هایی که در سمت چپ لینک نامیده شده‌اند یکسان است. وقتی که شما به طور مثال لینک زبان فرانسوی را کلیک نمایید، شما یک لیست را با همان اطلاعات با همان شماره‌ها به زبان فرانسوی پیدا می‌کنید

مدرسه اجباری

در سوئیس استان‌ها برای مدرسه اجباری تصمیم می‌گیرند. سیستم‌های فراوان و مختلفی بر این اساس وجود دارند. کنفرانس مدیران آموزش و پرورش استان‌های سوئیس دورنمای جامعی به زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، رومانی وانگلیسی در اختیار شما می‌گذارد

www.cdip.ch

Structures scolaires cantonales en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein [PDF, 7.14 MB]

در وب‌سایت ادارات آموزش و پرورش استان‌ها جزئیات سیستم مدارس استان‌ها قابل دسترسی می‌باشد

www.cdip.ch

سیستم آموزشی سوئیس

(آموزش اولیه حرفه (آموزش حرفه

(لیست محل‌های آزاد کارآموزی (ارائه‌ي محل‌های کارآموزی

orientation.ch/apprentissage.

آموزش در مدرسه

موضوعات آموزشی دیگر

اطلاعات به زبان آلمانی

اطلاعات فراوانی وهم‌چنین یک بانک اطلاعاتی درباره‌‌‌‌‌‌‌‌ی حرفه‌ها، آموزش حرفه orientation.ch
ویا ادامه آموزش حرفه به زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی در اختیار شما می‌گذارد. تعدادی از لینک‌ها به زبان فرانسوی
:اطلاعات دقیق درباره‌ی حرفه‌ها 

Rechercher une profession

:آموزش یک حرفه از راه محل کارآموزی

Apprentissage

: تحصیل در دانشگاه سوئیس

Hautes écoles

:آموزش زبان کشور

Cours de langueorientation.ch