Accueil myOrientation

Me connaître - Etape 1: J'identifie mes intérêts, points forts et attentes professionnelles

Professions et formations - Etape 2: J’explore le monde des professions et des formations

Qualités requises et conditions d'admission - Etape 3: Je compare mes points forts avec les qualités requises et les conditions d'admission des métiers

Stages - Etape 4: J’explore en détail les métiers qui m’intéressent le plus

Projet professionnel - Etape 5: J’évalue mes résultats et me décide pour une profession ou une formation

Apprentissage - école - Etape 6: Recherche d'une place d'apprentissage et / ou inscription à une école

Préparation - Etape 7: Je me prépare à ma formation en entreprise ou en école

Dossier de travail - Tes résultats

Veuillez patienter...

Préparation de votre dossier myOrientation.

Déconnecté

Votre session de travail est expirée. Vous allez être redirigé sur la page d'accueil. Veuillez vous connecter à nouveau pour continuer votre session de travail.

Polimecanist / Polimecanista AFQ

Polimecanists e polimecanistas fabritgeschan guaffens, parts d’instruments ed indrizs da producziun. Els programmeschan e manischeschan maschinas, surveglian la producziun, mettan en funcziun implants ed apparats e mantegnan els.

Lavurs

Polimecanists e polimecanistas gidan a sviluppar, producir e montar guaffens, parts d’instruments u entirs indrizs da producziun. Tut tenor il manaschi, il champ d’activitad e lur experientscha surprendan els differents pensums.

Tar las occupaziuns principalas da polimecanistas tutga la fabricaziun. Els produceschan guaffens, elements da construcziun u indrizs da producziun or da metals, p.ex. ord atschal, atschal cromà u aluminium sco era or da materials sintetics u materials cumbinads. Durant la fabricaziun da tocs singuls u dal prototip lavuran els a maun sin maschinas da storscher, fresar, furar u glimar. La plipart dal temp dovran els dentant maschinas dirigidas dal computer. Els programmeschan quellas maschinas tenor ils dissegns da construcziun e defineschan ils pass d’elavuraziun. Els muneschan las maschinas cun ils guaffens necessaris e fan girs d’emprova. Cura che tut è giustà perfetgamain laschan els ir la producziun e surveglian ella exactamain. Sch’els constateschan deviaziuns ston els retegnair las maschinas e curreger las configuraziuns. A la fin examineschan els  cun agid d’instruments da mesira e da controlla fitg precis la qualitad dals tocs en elavuraziun.

Els sviluppeschan soluziuns da construcziun tenor cunvegna cun lur team ed ils inschigners. Cun programs da CAD elavurescha la glieud da professiun dissegns traidimensiunals e documents tecnics. Sper las pretensiuns tecnicas resguardan els plinavant soluziuns bunmartgads per ils process da producziun.

La montascha ed il metter en funcziun indrizs, maschinas ed implants, savens directamain tar la clientella, èn ulteriurs champs d’activitads per polimecanists. Ensemen cun auters spezialists furman els tocs mecanics, pneumatics ed electrics tar in’unitad che funcziunescha. Durant la fasa da metter en funcziun la maschina mainan els tras tests. Els fan lavurs da regulaziun ed introduceschan la clientella en il diever.

Ultra da quai surprendan polimecanists il mantegniment e las reparaturas e pinan u remplazzan tocca da maschina defecta. Els exequeschan era lavurs da mantegniment vid aviuns e helicopters. Durant la lavur resguardan els las prescripziuns da segirezza: els portan p.ex. guants ed egliers da protecziun. Els protegian lur sanadad e l’ambient. Ruments sco ieli vegl, aua da sfradentar u stalizzas da metal dismettan u recicleschan els correctamain.

Scolaziun

Basa legala

Ordinaziun federala 3-11-2008, cun midadas dals 9-11-2015

Durada

4 onns

Furmaziun en la pratica

En in manaschi da l’industria da maschinas, da metal u da l’electroindustria (industria MEM)

Furmaziun en scola

1-2 dis per emna a la scola professiunala (profil G u E, pretensiuns da basas resp. supplementaras)

Roms professiunals

 • basa tecnica (matematica, informatica, tecnica d’emprender e da lavurar, fisica)
 • englais tecnic
 • tecnica da materials e tecnica da furmaziun
 • tecnica da dissegn e da maschinas
 • electrotecnica e tecnica da regulaziun
 • projects interdisciplinars

Curs ordaifer il manaschi

Tar differents temas

Maturitad professiunala

Tar fitg bunas prestaziuns da scola po vegnir frequentada la scola da maturitad professiunala durant la furmaziun da basa.

Diplom

Attestat federal da qualificaziun "polimecanist / polimecanista AFQ"

Premissas

Furmaziun preliminara
 • scola populara terminada
 • bunas prestaziuns en matematica e fisica
Pretensiuns
 • enclegientscha tecnica
 • interess vi da relaziuns tecnicas e vi da la mecanica
 • enclegientscha per relaziuns abstractas
 • mauns inschignaivels ed in fin sentimentbun’imaginaziun spaziala
 • moda da lavurar exacta e conscienziusa
 • abilitad da sa concentrar resp. pazienza e perseveranza
 • abilitad da lavurar en in team
 • fidadadad

Furmaziun supplementara

Curs

purschidas da scolas professiunalas e scolas spezialisadas, d’associaziuns professiunalas, da la Swissmem Kaderschule e da Swissmechanic/VMTW

Examen professiunal (EP)

cun certificat professiunal federal: p.ex. spezialist / spezialista da producziun, tecnicist / tecnicista d’aviaziun, mecanist / mecanista d’aviaziun, avionica, spezialist / spezialista d’automatica, commerziant tecnic / commerzianta tecnica

Examen professiunal superiur (EPS)

maister / maistra d’industria

Scola spezialisada superiura (SSS)

p.ex. tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS construcziun da maschinas, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada SSS tecnica da sistems, tecnicist diplomà / tecnicista diplomada microtecnica

Scola auta spezialisada (SAS)

tar ina furmaziun preliminara adequata, p.ex. Bachelor of Science (SAS) en tecnica da maschinas, en mecatronica, en tecnica da sistems u en tecnica d’automobils

Cundiziuns da lavur

Polimecanists lavuran cunzunt en manaschis da l’industria da maschinas, da metal e da l’electroindustria (branscha MEM).

Grazia a lur furmaziun sin differents champs vegnan polimecanists duvrads en differents secturs ed han bunas schanzas sin il martgà da lavur.

Ulteriuras infurmaziuns

Swissmem Berufsbildung
Brühlbergstr. 4
8400 Winterthur
Tel: 052 260 55 00
URL: www.swissmemberufsbildung.ch
URL: www.tecmania.ch

Swissmechanic Dachorganisation
Felsenstr. 6
8570 Weinfelden
Tel: 071 626 28 00
URL: www.swissmechanic.ch
orientation.ch